Regulamin przyjęć

 1. Postanowienie wstępne
  1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawia się termin: „Liceum” lub „Szkoła”, oznacza to Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu.
  2. Rekrutacja do Liceum przeprowadzana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły
  3. W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły będzie odbywać się rekrutacja dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.
 2. Procedura rekrutacji
  1. Podanie o przyjęcie
   Podanie o przyjęcie do Szkoły składa się w sekretariacie lub wypełnia się formularz rekrutacji online na stronie internetowej Szkoły. Podanie
   w formie pisemnej należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły przy ul. Grabowej 22 w Poznaniu (pokój nr 3). Podanie w formie elektronicznej można również przesłać e-mailem na adres: sekretariat@akademickielowseit.edu.pl.
  2. Spotkanie z kandydatem
   1. Po złożeniu przez Kandydata podania o przyjęcie lub wypełnieniu formularza rekrutacji online, pracownik Szkoły umawia termin spotkania Kandydata z przedstawicielem Założyciela Szkoły
    i Dyrektorem Szkoły. Spotkanie trwa około godziny. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. Prof. Kazimiery Milanowskiej oraz wybór profilu.
   2. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
  3. Decyzja dyrektora
   1. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z wynikami wydaje decyzję
    o przyjęciu do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. Prof. Kazimiery Milanowskiej lub odmowie przyjęcia kandydata.
   2. Decyzja rekrutacyjna nie wymaga uzasadnienia.
   3. Od decyzji Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Termin złożenia wniosku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  4. Dostarczenie dokumentów
   1. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące dokumenty:
    1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    2. zaświadczenia o dynikach egzaminu ósmoklasisty,
    3. 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie wraz z datą urodzenia),
    4. ewentualne zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i innych dysfunkcjach.
   2. Brak przedłożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczny z rezygnacją z nauki w Szkole.
 3. Opłaty za naukę
  1. Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. Prof. Kazimiery Milanowskiej jest odpłatna. Czesne roczne jest płatne w 12 równych ratach po 650 zł każda. Czesne wynosi 7800 zł za rok nauki.
  2. Opłata wpisowa wynosi 1000 zł.
  3. Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 51 1050 1520 1000 0023 4467 6537
 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument do pobrania

Jesteś zainteresowany naszym liceum?

Skontaktuj się z nami lub zobacz naszą ofertę

Skip to content