Regulamin rekrutacji

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawia się termin: „Liceum” lub „Szkoła”, oznacza to Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu.
 2. Rekrutacja do Liceum przeprowadzana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły.
 3. W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły będzie odbywać się rekrutacja dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.

§ 2

Procedura rekrutacji

 

 1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Podanie o przyjęcie do Szkoły składa się w sekretariacie lub wypełnia się formularz rekrutacji online na stronie internetowej Szkoły. Podanie w formie pisemnej należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły przy ul. Grabowej 22 w Poznaniu (pokój nr 3). Podanie w formie elektronicznej można również przesłać e-mailem na adres: sekretariat@akademickielowseit.edu.pl.

 

 1. SPOTKANIE Z KANDYDATEM
 • Po złożeniu przez Kandydata podania o przyjęcie lub wypełnieniu formularza rekrutacji online, pracownik Szkoły umawia termin spotkania Kandydata z przedstawicielem Założyciela Szkoły i Dyrektorem Szkoły. Spotkanie trwa około godziny. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej oraz wybór profilu.
 • Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

 

 1. DECYZJA DYREKTORA
 • Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z wynikami wydaje decyzję o przyjęciu do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej lub odmowie przyjęcia kandydata.
 • Decyzja rekrutacyjna nie wymaga uzasadnienia.
 • Od decyzji Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Termin złożenia wniosku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 1. PODPISANIE UMOWY
 • Rodzice są informowani w drodze pisemnej o decyzji dyrektora o przyjęciu kandydata i w ciągu 7 dni od jej otrzymania zobowiązani są do podpisania Umowy o kształcenie dziecka w siedzibie Szkoły oraz uiszczenia opłaty wpisowej.
 • Przy podpisywaniu Umowy uczniowie wraz z rodzicami składają również deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.
 • W przypadku nieuruchomienia profilu z powodu zbyt małej ilości chętnych kandydat ma możliwość złożenia oświadczenia o zmianie profilu nauczania lub odstąpienia od Umowy o kształcenie.

 

 1. DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW
 • W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące dokumenty:
 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. kartę zdrowia,
 4. 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie wraz z datą urodzenia),
 5. ewentualne zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i innych dysfunkcjach.
 • Brak przedłożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczny z rezygnacją z nauki w Szkole.

 § 3

Opłaty za naukę

 

 • Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest odpłatna. Czesne roczne jest płatne w 12 równych ratach po 650 zł każda. Czesne wynosi 7800 zł za rok nauki.
 • Opłata wpisowa wynosi 400 zł.
 • Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 51 1050 1520 1000 0023 4467 6537

 § 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 

Poznań, dnia 02.06.2020 r.

Regulamin do pobrania

Jesteś zainteresowany naszym liceum?

Skontaktuj się z nami lub zobacz naszą ofertę

Skip to content