Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań,
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych związanych z nauką w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@wseit.edu.pl
 2. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
 • Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • Realizacji celów związanych z promocją działań Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
 1. Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, kronice, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.
 2. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 3. W związku z nauką w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, Liceum może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

 

Lp

 

Kategorie danych

 

Podstawa prawna

 1 dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

 2

informacje na temat potrzeb edukacyjnych ucznia (np. opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)

 3

informacje dotyczące wykształcenia ucznia, pozyskane w procesie rekrutacji do Liceum

 4

dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów, adres poczty elektronicznej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

 5

informacje niezbędne do zapewnienia uczniom właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Liceum.

 6

Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
7 Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
8 Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
9 wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę. Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.
10 Imię, nazwisko, klasa, wyniki ucznia i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Szkołę Zgoda wyrażona przez pełnoletniego ucznia lub rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

 

 1. PRAWO DOSTĘPU Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 2. PRAWO DO SKARGI Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH Podanie danych osobowych ucznia opisanych w rubryce 1-9 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 10 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.
Skip to content